BETINGELSER FOR LAGERVARER
(Købt på Scanlabels webshop)
 
LEVERINGSTID:
 
Varen afsendes normalt indenfor 1-2 arbejdsdage.
 
 
BETALING:
 
Der kan betales med følgende kort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Visa electron, JCB, Maestro og Mastercard, samt via bankoverførsel, Mobilepay. (Gebyrfrie betalingsmetoder)

Betaling med EAN (offentlig) opkræves kr. 250,00 i administrationsgebyr for ordrer under kr. 500,00.
Ved betaling  med Dankort eller andre kreditkort, bliver fakturabeløbet trukket på dit kreditkort, ved afsendelse af varen. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, der er godkendt af kunden ved købet.

Hvis beløbet overføres til vores konto i Middelfart Sparekasse nr. 1685 3230502489, IBAN: DK1516853230502489, SWIFT: MISPDK21, bliver varerne afsendt, når pengene er gået ind.

Har du et offentligt EAN-nummer, indtastes dette, og du vil modtage en elektronisk faktura.
 
Priserne er dagspriser, vist eksklusive moms og andre afgifter. 

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Vi kan kontaktes på scanlabel@scanlabel.dk
 
 
FRAGT:
 
Forsendelse (Danmark) koster 49,00 ekskl. moms. Der er fragtfri forsendelse ved køb for over kr. 500,00 ekskl. moms.
Alle lagervarer sendes fortrinsvis med GLS. Forventet leveringstid (Danmark) er 1-2 hverdage fra modtagelse af betaling, medmindre andet er angivet.
 
 
BETINGELSER SPECIALVARER:
 
LEVERINGSTID
 
Vores almindelige leveringstid er 6-8 arbejdsdage.
 
Har du brug for en hastelevering, vil det næsten altid kunne lade sig gøre. Er det er eksisterende opgave, vil vi i pressede situationer ofte kunne levere fra dag til dag.
Ved nye opgaver skal vi bruge minimum 2 dage til at få lavet klicheer, og hvis der skal laves nyt stanseværktøj ca. 4 dage.SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR DANSKE ETIKET PRODUCENTER:

Almindelige del:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg af produkter fra leverandøren  (Etiketproducenten).
 
1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse. 
Tilbud er bindende medmindre anden acceptfrist fremgår af tilbuddet er dette gældende
30 dage fra tilbudsdatoen
 
Ordreafgivelse fra kunder skal følges op af skriftlig ordrebekræftelse bilagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, før en aftale er endeligt indgået.
 
Alle korrekturer skal returneres til/modtages af leverandøren i underskrevet stand som en del af aftalen.
 
Mundtlige korrekturrettelser, herunder rettelser som sker telefonisk sker på kundens ansvar.
 
2. Pris. 
Alle priser er excl. moms.
 
Leverandøren forbeholder sig ret til ved ændringer i offentlige afgifter, der måtte træde i kraft i perioden mellem tilbud/ordrebekræftelse og levering  at forhøje produktets pris tilsvarende.
 
Udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, korrektur, prøvetryk, cromalin m.m. sker for kundens regning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 
Pristilbud/ordrebekræftelse afgivet i fremmed valuta kan ændres i takt med kursændringen indtil betaling finder sted.
 
Leverandøren er berettiget til at kræve særskilt betaling for arbejde, der påløber som følge af mangler ved grundmateriale leveret af kunden, rettelser efter ordreafgivelser/accept overarbejde eller andre foranstaltninger, som efterfølgende er aftalt.
 
3. Betaling. 
Medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse er sidste rettidige betalingsdato 30 dage efter fakturadatoen.
Betalingen er netto kontant.
 
Sker betalingen efter sidste rettidige betalingsdato kan kunden afkræves morarente med  10% p.a. over den til enhver tid værende officielle diskonto fra fakturadatoen at regne.
 
4. Levering. 
Levering sker til aftalt tid. Det gælder dog ikke, såfremt rettidig levering forhindres af forhold hos kunden. I så fald kan leverandøren kræve fristforlængelse og omkostningskompensation.
 
Forsinkelse er kun væsentlig såfremt der ikke leveres uden ugrundet ophold efter påkrav.
 
Medmindre andet er aftalt er produktet leveret, når der er klar til afhentning fra leverandørens plads.
 
5. Hvem har risikoen for hændelige skader. 
Risikoen overgår til kunden ved produktets levering.
 
Er det aftalt produktet skal forsendes overgår risikoen forsat til kunden fra afsendelsestidspunktet – også selv om der måtte blive leveret fragtfrit.
 
Opbevaring/oplagring af produktet hos leverandøren, efter kundens ønske sker på kundens risiko.
 
Leverandøren er forpligtet på kundens anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.
 
6. Mangler.
Leverandøren har intet ansvar for fejl som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.
 
Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
 
Leverandøren er berettiget til at levere kvanta, der afviger nedad eller opad fra det bestilte eller tilbudte med op til 10%. Det faktisk leverede kvantum debiteres til den aftalte stykpris.
 
Når produktet eller en udfaldsprøve heraf er kommet kunden i hænde, er han pligtig straks at undersøge denne.
Fejl som opdages ved denne undersøgelse skal skriftlig meddeles leverandøren straks. Fejl eller mangler som først på et senere tidspunkt kan erfares ,skal ligeledes meddeles  leverandøren straks efter konstateringen.
 
Fejl som burde være opdaget ved undersøgelsen kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for ved senere reklamation.
 
Forsinket reklamation efter ovenstående regler medfører at kunden mister retten til at gøre manglerne gældende.
 
Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden, må denne tåle, at leverandøren fortager afhjælpning.
 
Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil.
 
Det påhviler kunden at sikre sig: at produktet kan anvendes til det specifikke formål det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse.
 
Fejl ved produktet som opstår som følge af kundens forkerte opbevaring/behandling er leverandøren ikke ansvarlig for.
 
7. Fordringshavermora. 
Afhenter kunden ikke produktet til aftalt tid opbevares produktet hos leverandøren på kundens regning og risiko.
Leverandøren er berettiget til at sælge produktet til anden side, hvor der er marked for produktet og til at lade salgssummen anvende til modregning i lagerleje, andre omkostninger og tabt arbejdsfortjeneste.
 
8. Ejendomsret, ophavsret og ansvar, herunder produktansvar. 
Leverandørens skitse, layout, rentegning, tekstforslag og lignende, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de er opbevaret tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
 
Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, kan være sig forarbejder eller mellemprodukter, så som reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares samt værktøj, f.eks stanse- og prægeværktøj er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
 
Det af leverandøren tilvejebragte produktionsudstyr som foran anført, bortset fra stanseværktøjer, må alene anvendes til arbejder for kunden.
 
Materialer anvendt til fremstillingen opbevares hos leverandøren til brug for nye ordre, så længe det er anvendeligt - dog højst 3 år. Materiale leveret af kunden er kundens ejendom, og udleveres til denne, når skriftlig begæring fremsendes inden 1 måned efter produktets levering. Bortkommet materiale erstattes ikke.
 
Bliver levering forhindret af force majeure ifalder leverandøren intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen.
 
Force majeure er: Arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud såvel som afslag fra myndighedernes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydelse eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne eller andre trafikinstitutioner og transportmidler, vareknaphed på verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyldes force majeure og andre lignende force majeure situationer.
 
Leverandørens erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning som overstiger fakturaprisen.
 
Leverandøren påtager sig intet ansvar for, at kunden ikke har fornøden ret til det materiale, som indleveres til brug for produktionen af produktet.
 
Kommer leverandøren til at krænke tredjemands rettigheder, fordi kunden manglede fornøden ret til materialet, kan han søge regres hos kunden for ethvert økonomisk krav han i den anledning måtte blive mødt med.
 
Leverandøren kan ligeledes gøre regres gældende, hvis produktet er i strid med offentlige bestemmelser.
 
Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar).
 
Leverandøren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller andre, som han har ansvaret for.
 
Ansvar for tingskade, forvoldt af produktet fastsættes i henhold til NL 92 § 36:
 
Kunden skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning leverandøren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som leverandøren jvf. nedenfor nævnte pkt. a og b ikke er ansvarlig for overfor kunden.
 
Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet:
 
  1. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i kundens besiddelse,
 
  1. på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge produktet forårsager.
 
I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
De nævnte begrænsninger i leverandørens ansvar gælder ikke hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 
Hvis tredjemand fremsætte krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
 
Leverandøren og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, som påståes forårsaget af produktet.
 
9. Diverse.    
Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandører.
 
10. Værneting og lovvalg. 
Retssager skal uden for de i punkt 8 sidste afsnit nævnte tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra leverandørens virksomhed udøves.
 
Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist imellem  parterne.

11. Cookies

På Scanlabel.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Cookies er nødvendige for at kunne lægge varer i indkøbskurven. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser, men vi kan så ikke garantere, at siden fungerer perfekt.
Læs her vejledninger til, hvordan du sletter cookies i din browser:
12. Persondatapolitik

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (Persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på Scanlabel.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
Personoplysningerne registreres hos Scanlabel.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Scanlabel.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Scanlabel.dk er Claus Bach.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Scanlabel.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Hvis du på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine rettigheder:
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
- At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
- At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse Scanlabel@Scanlabel.dk